(0)31 / 38 131 70  (0)905 247 655
 

Terms & Conditions

1. Údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu obchod.intercibus.sk, ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť INTERCIBUS s. r. o., Miletičova 41, 821 09 Bratislava, Slovensko, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo : 84715/B., IČO: 46850376, DIČ: 2023632072, IČ DPH: SK2023632072, tel. +421 31 3813170, e-mail: info@intercibus.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru:

Senecká cesta 24/B, 931 01 Šamorín, Slovensko

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná objednávku v internetovom obchode obchod.intercibus.sk.

1.4 Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH.

2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode obchod.intercibus.sk. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

3.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Kupujúci môže zrušiť objednávku, v súlade s bodom 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok, do doby odoslania tovaru telefonicky alebo elektronicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu zrušenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci pošle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade

 1. keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar kvôli jeho nedostupnosti. V takomto prípade predávajúci kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť,

 2. ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim kvôli chybne uvedeným alebo neuvedeným kontaktným údajom alebo nedostupnosti kupujúceho. Vtedy má predávajúci právo zrušiť objednávku podľa bodu 5.10 písmeno b) ,

 3. ak nemôže bezpečne doručiť tovar kvôli neschodnému terénu miesta dodania. Vážne prekážky pre vstup vozidla na miesto dodania musí kupujúci ohlásiť vopred počas odosielania objednávky.

3.7 Pokiaľ Predávajúci utrpí akúkoľvek škodu v dôsledku zneužitia služieb Kupujúcim alebo v dôsledku materiálu poskytnutého Kupujúcim, má voči Kupujúcemu nárok na náhradu týchto škôd.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Úhrady za tovar môže kupujúci vykonávať cez platobný systém TrustPay.

4.2 Úhrada je možná v mene EUR.

4.3 Tovar je štandardne dodávaný v rámci Slovenskej republiky internou alebo externou dopravou. O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho elektronicky alebo telefonicky.

4.4 Predávajúci môže zrušiť objednávku, ak ju kupujúci požaduje dopraviť do krajiny, kde nie je možné vstúpiť v dôsledku násilného konfliktu či karantény, alebo inej závažnej všeobecnej udalosti ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie dopravcu.

4.5 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. kuriérska služba - externá doprava,

 2. vnútorná doprava vozidlami spoločnosti INTERCIBUS s.r. o.,

 3. osobný odber.

4.6 Cena za dopravu tovaru je voliteľná v procese objednávania tovaru a jej hodnota je závislá od miesta dodania. Cenu dopravy predávajúci aktualizuje priebežne podľa ceny pohonných hmôt a iných faktorov na ňu vplývajúcich.

V mieste pre osobné odbery predávajúceho je doprava bez poplatku.

4.7 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho, kde určuje Dodaciu adresu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. V prípade, že ide o nedostupné miesto, kde sa doručovateľ nemôže dostať s vozidlom z dôvodu nekvality vozovky (poľná alebo zasnežená cesta a pod.), môže predávajúci požadovať od kupujúceho zmenu adresy dodania.

4.8 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku od dopravcu neprebrať.

4.9 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do niekoľkých pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní, ale po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo elektronicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s bodom 3.5 .

4.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

4.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

4.12 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže po dohode s kupujúcim dodať po častiach, pričom kupujúci bude sumu za dopravu platiť iba raz ako za celistvé dodanie.

5. Odstúpenie od zmluvy
podľa zákona 102/2014

5.1 Kupujúci má možnosť odstúpiť od zmluvy najneskôr do 24 hodín od dodania objednávky, ak ide o potravinový produkt s krátkou záručnou dobou a ak to nie je v rozpore s bodom 5.11 písmeno d) , e) a f), inak práva zaniknú. V ostatných prípadoch je kupujúci v súlade so zákonom 102/2014 §7 odsek 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa §7 odseku 4, písmeno a) , ak to nie je v rozpore s bodom 5.11 písmeno c), d) , e) a f).

5.2 Na základe §7 odseku 1 môže kupujúci u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa §8

 1. v prípade zaslania tovaru je akceptované vyhlásenie podané elektronicky,

 2. v prípade osobného vrátenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči,

Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na webovej stránke elektronického obchodu.

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6.

5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písmeno i).

5.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci podľa §10 odseku 3 iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.10 Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy

 1. ak kupujúci pri objednávaní zvolil pre prebratie tovaru osobný odber, ale tento tovar neprevzal v dohodnutom termíne. V takom prípade predávajúci vráti na účet kupujúceho uhradenú sumu za tovar s výnimkou poplatkov vynaložených na vrátenie peňazí.

 2. ak sa kupujúci nenachádzal na dodacej adrese v čase dodania tovaru. V takom prípade predávajúci vráti na účet kupujúceho uhradenú sumu za tovar s výnimkou poplatkov vynaložených na vrátenie peňazí a nákladov na dopravu.

5.11 V súlade s ustanovením § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

6. Reklamácie

Pre zakúpený tovar platia záručné a reklamačné podmienky uvedené v reklamačnom poriadku. Podrobnosti o reklamáciách sú uvedené v dokumente Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný na stránke

https://obchod.intercibus.sk/reklamacny-poriadok

6.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

6.2 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami a spôsobom reklamovania tovaru, vrátane informácií o uplatnení reklamácie a vyjadruje s nimi súhlas.

7. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti INTERCIBUS s. r. o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke

https://obchod.intercibus.sk/ochrana-osobnych-udajov

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. (nájdete ho na odkaze http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi)

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.1.2021 a použijú sa na objednávky doručované cez internetový obchod obchod.intercibus.sk po tomto dátume.