(0)31 / 38 131 70  (0)905 247 655
 

Return Policy

Reklamačný poriadok je súvisiaci dokument Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti INTERCIBUS s. r. o., v ktorom sa vo veľkej miere preberajú body záruky a reklamačných podmienok.


1. Údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu obchod.intercibus.sk, ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť INTERCIBUS s. r. o., Miletičova 41, 821 09 Bratislava, Slovensko, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo : 84715/B., IČO: 46850376, DIČ: 2023632072, IČ DPH: SK2023632072, tel. +421 31 3813170, e-mail: info@intercibus.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.3 Právo uplatniť zodpovednosť za vady reklamáciou je oprávnený uplatniť Kupujúci u Predávajúceho na adrese prevádzky

INTERCIBUS s. r. o., Senecká cesta 24/B, 931 01 Šamorín

alebo elektronicky na e-mailovej adrese

reklamacie-mo@intercibus.sk

ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.


2. Pravidlá pre uplatnenie reklamácie


2.1 Kupujúci je povinný si vizuálne skontrolovať tovar pri jeho preberaní. Má nárok odmietnuť prevzatie keď


 1. je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou,

 2. je tovar neúplný,

 3. je tovar iný, než kupovaný, pokiaľ nie je kupujúci vopred dohodnutý s predávajúcim o zámene tovaru,

 4. je doba trvanlivosti kratšia, ako je dohodnutá s predávajúcim, alebo podliehajúca predpisom SR,

 5. je suma na faktúre iná, než dohodnutá, pokiaľ nie je o tom kupujúci vopred informovaný predávajúcim.


2.2 Kupujúci odošle/donesie reklamovaný tovar:

 1. na adresu prevádzky predávajúceho uvedenej v bode 1.3, ak má možnosť zaslať reklamovaný tovar bez vzniku hygienického rizika znehodnotenia tovaru,

 2. osobne (ak je dohodnutý s predávajúcim, aj prostredníctvom tretej osoby) donesie na adresu prevádzky predávajúceho,

 3. tretej osobe určenej na to predávajúcim (napr. interný vodič rozvozu alebo externý dopravca).


spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý kupujúci stiahne na stránke

https://obchod.intercibus.sk/dokumenty/reklamacny-formular.docx

2.3 Na uplatnenie práva reklamácie postačuje doklad o zakúpení (faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list a zákazník ho stratil.

2.4 Ak bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné

náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci.


2.5 Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravcom. Po uplynutí tejto lehoty má

kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 


2.6 Kupujúci je povinný si v lehote 15 dní prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak bola reklamácia vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.


2.7 Predávajúci zasiela reklamovaný tovar na svoje náklady ním určenou formou dopravy. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na výslovnú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.


2.8 Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neuhradil žiadnu sumu, nie je možná.


2.9 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.


2.10 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, poštou, textovou správou SMS, alebo telefonicky.


2.11 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


 1. výmenou vadného tovaru,

 2. vrátením kúpnej ceny za vadný tovar,

 3. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


2.12 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.3. Záruka


Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho výrobku, Obchodným

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.


3.1 Záručná doba na tovar trvá maximálne do lehoty použitia vyznačenej na obale výrobku. Nevzťahuje sa na trvácne doplnkové alebo propagačné predmety.


3.2 Ak kupujúci reklamuje výrobok s dátumu spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti, musí svoje právo u predávajúceho uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu. Pri výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musí byť právo zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr nasledujúci deň po prevzatí objednávky kupujúcim, inak toto právo zaniká.


3.3 Pri odstrániteľných vadách, ktoré sú kupujúcim uplatnené včas, má kupujúci právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 


3.4 Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady a ktorá je kupujúcim uplatnená včas, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád. 


3.5 Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady a ktorá je kupujúcim uplatnená včas má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.


3.6 Za kvalitatívne vady tovaru sa považuje osliznutie alebo zaparenie na povrchu, zmena chuti a vône (cudzí zápach), zmena konzistencie, zmena farby, fyzikálne znečistené mäso pri manipulácii, biologická kontaminácia, hniloba a plesnivenie.


3.7 Záruka sa nevzťahuje na tovar po prebratí a vizuálnej kontrole pri ňom vykonanej, ak


 1. je mechanicky poškodený kupujúcim alebo treťou osobou, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, nadmerne zaťažený váhou, poškodený živelnou pohromou,

 2. je závadný kvôli nesprávnemu skladovaniu u kupujúceho. Na skladovanie tovaru musí kupujúci používať určený, hygienicky nezávadný priestor, s vykonávanou pravidelnou údržbou, pre rôzne druhy potravín (suchý, chladný, chladený, mrazený), so správnym dodržiavaním teplôt určených výrobcom, ktorý tejto údaj zverejňuje na obale výrobku. Podstatnou podmienkou pre akceptovanie reklamácie je preukázanie dodržania určených teplôt výrobcom, t.j. aby dodaný tovar nebol v žiadnej chvíli vystavený vyšším teplotám ako sú ním určené,

 3. je po uplynutej lehote na použitie výrobku,

 4. je otvorený/pootvorený alebo znečistený, pri ktorom vznikne možné hygienické riziko,

 5. kupujúci nepredloží kópie potrebných dokumentov o kúpe reklamovaného tovaru (dodací list, faktúra).


3.8 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


3.9 Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Reklamačný poriadok v tomto znení je zverejnený a platný od 01.01.2021 a používa sa na reklamácie tovaru zakúpeného cez internetový obchod obchod.intercibus.sk.