0918 316 281
 

Privacy Policy

Spoločnosť INTERCIBUS s. r. o., ako predávajúci, spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci zadal v internetovom obchode obchod.intercibus.sk.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné pre internetový obchod obchod.intercibus.sk. Prevádzkovateľ, spoločnosť INTERCIBUS s. r. o., nezodpovedá za aktivity vykonané mimo týchto internetových stránok.


V prípade registrácie platí nasledovnéKupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránkach obchod.intercibus.sk v časti "Účet". Taktiež môže kedykoľvek bezplatne požiadať o poskytnutie všetkých informácií, ktoré o ňom predávajúci zhromažďuje na internetových stránkach obchod.intercibus.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok obchod.intercibus.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe Všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. V prípade registrácie nebudú spracovávané údaje zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Pokiaľ kupujúci nevykoná žiadnu objednávku, nebude sa s týmito údajmi nijako pracovať a budú iba uložené v zozname zaregistrovaných zákazníkov. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o výmaz poskytnutých osobných aj obchodných údajov, čím zároveň zanikne jeho účet v internetových stránkach obchod.intercibus.sk. Tento úkon bude vykonaný v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti predávajúcemu a to elektronicky alebo písomne.V prípade uzavretia kúpnej zmluvy platí nasledovnéZmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, právnická alebo súkromná osoba, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno (obchodné meno), úplnú adresu (alebo adresu sídla) a adresu pre dodanie tovaru, v prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ a DIČ DPH - ak je platcom DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- identifikácia kupujúceho ako obchodného partnera pre plnenie objednávky realizovanej cez internetový obchod,
- správne doručovanie písomností a tovaru,
- identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo zrušení objednávky.

Kupujúci dáva súhlas na nasledovné:

- Za účelom dodania tovaru kupujúcemu poskytne predávajúci adresné údaje prepravcovi, ktorý ich použije výlučne pre správnu identifikáciu kupujúceho a výhradne pre dodanie tovaru.
- Za účelom preverenia reklamácie alebo sťažnosti zo strany kupujúceho poskytne predávajúci na vyžiadanie všetku potrebnú dokumentáciu a s ňou osobné údaje kupujúceho štátnym orgánom SR pre správnu identifikáciu kupujúceho a výhradne pre daný prípad.V prípade porušenia osobných údajov bude vykonané nasledovnéPredávajúci používa na internetových stránkach obchod.intercibus.sk štandardné zabezpečenie, ktoré chráni poskytnuté údaje kupujúceho.
Ak dôjde k porušeniu osobných údajov, napríklad ich úniku, bude tento incident podľa GDPR i podľa platného zákona do 72 hodín od zistenia skutočnosti oznámený Úradu na ochranu osobných údajov. Taktiež predávajúci elektronicky oznámi túto skutočnosť kupujúcemu na e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim pri registrácii, resp. na e-mailovú adresu aktuálne zadanú v jeho profile, alebo na e-mailovú adresu ním zadanú pri objednávke.Podrobnosti o zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nájdete v priloženom dokumente PDF:

- Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Čo je GDPR?Internet dramaticky zmenil spôsob, akým komunikujeme a ako zvládame každodenné úlohy. Posielame e-maily, zdieľame dokumenty, platíme účty a nakupujeme tovar zadaním osobných údajov online a to bez ďalšej úvahy, čo s nimi bude ďalej.

Už ste sa niekedy zaujímali, koľko osobných údajov ste zdieľali online?

Alebo čo sa stane s týmito informáciami?

Hovoríme o bankových informáciách, kontaktoch, adresách, príspevkoch v sociálnych médiách a dokonca aj o vašej IP adrese a navštívených stránkach, ktoré sú digitálne uložené.

Spoločnosti vám tvrdia, že zhromažďujú tento typ informácií, aby vám mohli lepšie slúžiť a ponúkli vám cielenejšiu a dôležitejšiu komunikáciu. Všetko má poskytnúť zvýšené pohodlie zákazníkom pri surfovaní, či nakupovaní.

Ale ... skutočne sa na to používajú vaše údaje?

Táto otázka bola položená a zodpovedaná EÚ, kvôli čomu bol v máji 2018 presadený nový európsky predpis o ochrane osobných údajov nazvaný GDPR, ktorý trvalo mení spôsob, akým my, ako podnik, zhromažďujeme, ukladáme a používame údaje o vás, o zákazníkoch.
GDPR je pre nás záväzok, ktorý nám prikazuje chrániť vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere.
Tím INTERCIBUS s. r. o.
GDPR


GDPR v presnom znení nájdete v priložených dokumentoch PDF:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680